Główne logo strony
📅
🏷️Inne

Zarządzanie długiem technicznym

Koncepcja długu technicznego jest zarówno rzeczywistością, jak i wyzwaniem, z którym nieuchronnie spotyka się dzisiaj każdy zespół. Wywodzący się z metafory Warda Cunninghama porównującej złożony kod do długu finansowego, dług techniczny obejmuje więcej niż tylko kwestie związane z programowaniem. Rozciąga się na każdy aspekt procesu tworzenia oprogramowania, który jeśli nie zostanie rozwiązany, może gromadzić "odsetki", sprawiając, że przyszłe zmiany i ulepszenia będą bardziej kosztowne i czasochłonne.

Wieloaspektowe wyzwanie

Dług techniczny jest często błędnie rozumiany jako produkt uboczny złych praktyk programowania. Jednak wykracza on poza ten wąski pogląd, obejmując szersze aspekty, takie jak wybory architektoniczne, decyzje projektowe, a nawet wybraną metodologię rozwoju. Dług ten Wynika nie tylko z nieoptymalnego kodu, ale także z koniecznych kompromisów, w których zespoły wybierają szybsze, mniej idealne rozwiązania, aby dotrzymać pilnych terminów lub odpowiedzieć na zmieniające się wymagania rynku. Takie pragmatyczne podejście, choć korzystne w perspektywie krótkoterminowej, może prowadzić do zwiększonej złożoności i wyzwań związanych z utrzymaniem w dłuższej perspektywie.

Wydajność i trwałość

Jedną z podstawowych umiejętności w nowoczesnym tworzeniu oprogramowania jest równoważenie potrzeby szybkiego rozwoju z przewidywaniem długoterminowej kondycji projektu. W tej dynamice zarządzanie długiem technicznym staje się kluczowym aspektem roli każdego programisty, szczególnie dla osób na wyższych stanowiskach, takich jak architekci czy team liderzy. Chodzi o podejmowanie świadomych decyzji, które dostosowują bezpośrednie potrzeby biznesowe do zrównoważonych praktyk programistycznych.

Znaczenie zarządzania długiem technologicznym

Właściwe zarządzanie długiem technicznym ma kluczowe znaczenie dla długowieczności i wydajności projektów. Wpływa on nie tylko na techniczne aspekty projektu, takie jak wydajność i skalowalność, ale także na elementy ludzkie, w tym morale i produktywność programistów. Niekontrolowany dług techniczny może prowadzić do tego, że baza kodu jest krucha, trudna do zrozumienia i trudna do modyfikacji, co ostatecznie utrudnia zespołowi dostosowanie się do nowych wymagań lub technologii i może być przyczyną frustracji w codziennej pracy.

Geneza długu technologicznego

Koncepcja długu technicznego po raz pierwszy pojawiła się w świecie oprogramowania na początku lat 90. ubiegłego wieku za sprawą Warda Cunninghama. Cunningham użył go jako metafory, aby wyjaśnić nietechnicznym interesariuszom rosnące koszty skrótów i szybkich poprawek w kodzie. Metafora ta dobitnie ilustruje, w jaki sposób zaciąganie długu może przyspieszyć rozwój w krótkim okresie, podobnie jak zaciąganie pożyczki na natychmiastowe potrzeby finansowe, ale z czasem narastają "odsetki", czyniąc przyszłe zmiany bardziej kosztownymi i złożonymi.

Nie tylko słaby kod

Choć powszechnie kojarzony z nieoptymalnymi praktykami pisania kodu, dług techniczny jest pojęciem znacznie bardziej kompleksowym. Można go podzielić na trzy podstawowe typy: dług techniczny, jakościowy i projektowy.

 • Dług techniczny: Ten typ odnosi się do kompromisów w samej bazie kodu, takich jak zakodowane na stałe wartości lub brak modułowości, często z powodu ograniczeń czasowych lub ograniczeń zasobów.

 • Dług jakościowy: Wiąże się z niedociągnięciami w aspektach niefunkcjonalnych, takich jak wydajność, bezpieczeństwo lub użyteczność, które mogą nie wpływać na bezpośrednie funkcjonowanie oprogramowania, ale mogą prowadzić do poważnych problemów w przyszłości.

 • Dług projektowy: W tym przypadku dług wynika z wyborów architektonicznych i projektowych. Wybory te mogą początkowo wydawać się trafne, ale w miarę ewolucji projektu mogą nie pasować do nowych wymagań lub postępu technologicznego.

Dług technologiczny jest często (jeżeli nie zawsze) nieuniknioną częścią procesu rozwoju oprogramowania. Wynika on nie tylko z konieczności dotrzymywania terminów i szybkiego dostarczania funkcjonalnego oprogramowania, ale także z ciągłej ewolucji technologii i potrzeb biznesowych. W miarę pojawiania się nowych technologii i ewolucji oczekiwań użytkowników, decyzje, które kiedyś wydawały się optymalne, mogą stać się źródłem długu technologicznego.

Równoważenie zysków i rentowności

Jednym z najważniejszych wyzwań dla deweloperów, zwłaszcza tych na wyższych stanowiskach, jest zrównoważenie krótkoterminowych zysków z długoterminową rentownością. Wybór szybkiego rozwiązania może przyspieszyć ukończenie projektu lub spełnić pilne wymagania klienta, ale bez starannego rozważenia i zarządzania decyzje te mogą prowadzić do narastania długu technologicznego, który utrudnia przyszłe wysiłki rozwojowe.

Dług technologiczny nie jest statyczny; ewoluuje wraz z projektem i szerszym krajobrazem technologicznym. To, co może zacząć się jako drobna kwestia, może przerodzić się w znaczącą przeszkodę, wpływając nie tylko na techniczne aspekty projektu, ale także na dynamikę zespołu i zarządzanie projektem. Rozpoznanie i zrozumienie pochodzenia i charakteru długu technologicznego ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania i strategii łagodzenia skutków.

Identyfikacja długu technicznego

Identyfikacja długu technicznego w projekcie jest krytycznym pierwszym krokiem w kierunku skutecznego zarządzania. W przeciwieństwie do długu finansowego, który jest policzalny i widoczny w bilansach, dług techniczny jest często subtelny i może pozostać niezauważony, dopóki nie stanie się problematyczny.

Kluczowe wskaźniki długu technicznego:

 • Złożoność kodu: Nadmierna złożoność kodu, taka jak głębokie zagnieżdżanie, długie metody i duże klasy, często wskazuje na dług techniczny. Sprawia to, że kod jest trudniejszy do zrozumienia, utrzymania i rozszerzenia.

 • Code smells: Są to wzorce w kodzie, które sugerują głębsze problemy. Przykłady obejmują zduplikowany kod, długie listy parametrów i niespójne konwencje nazewnictwa. Często wskazują one na pochopne decyzje (podejmowane głównie z powodu braku wystarczającej wiedzy i doświadczenia), które wymagają późniejszej naprawy.

 • Przestarzałe technologie i biblioteki: Poleganie na przestarzałych (nierozwijanych) frameworkach, bibliotekach lub technologiach może stać się formą długu technicznego, zwłaszcza w szybko ewoluujących środowiskach, takich jak frontend. Prowadzi to do problemów z kompatybilnością i utrudnia wdrażanie nowszych, bardziej wydajnych rozwiązań.

 • Brak dokumentacji i testów: Nieodpowiednia dokumentacja i słabe pokrycie testami są istotnymi wskaźnikami długu technicznego. Utrudniają one nowym członkom zespołu zrozumienie systemu i zwiększają ryzyko wystąpienia usterek podczas konserwacji i aktualizacji naszych systemów.

 • Częste błędy i problemy regresyjne: Wysoki wskaźnik błędów i problemów regresyjnych często wskazuje na dług technologiczny w postaci niskiej jakości kodu lub nieodpowiednich praktyk testowania.

 • Problemy z wydajnością: Niska wydajność i częste usterki (bugi 🪲) mogą wskazywać na dług technologiczny związany z nieefektywnymi algorytmami, złym zarządzaniem zasobami lub nieoptymalnym wykorzystaniem technologii / narzędzi.

Po zidentyfikowaniu długu technicznego kolejnym kluczowym krokiem jest ocena jego wpływu. Nie każdy dług techniczny jest równie szkodliwy. Niektóre mogą mieć minimalny wpływ na ogólną kondycję projektu, podczas gdy inne mogą znacząco utrudniać postęp i wydajność. Ocena ta pomaga ustalić priorytety, którymi długami należy zająć się w pierwszej kolejności, na podstawie takich czynników jak ryzyko wystąpienia usterek, koszt przyszłych zmian i wpływ na wrażenia użytkownika. Długiem technicznym zarządzamy, a nie próbujemy z nim walczyć.

Identyfikacja długu technicznego nie powinna być jednorazową czynnością ani wyłączną odpowiedzialnością jednego członka zespołu. Wymaga to ciągłej czujności i współpracy. Regularne przeglądy kodu, dyskusje zespołowe i retrospektywy mogą być nieocenione we wczesnej identyfikacji długu technicznego i formułowaniu strategii jego rozwiązania, zanim dojdzie do jego eskalacji.

Pomiar długu technicznego

Pomiar długu technicznego jest zadaniem złożonym i pełnym niuansów. W przeciwieństwie do konkretnych wskaźników w innych obszarach rozwoju oprogramowania, takich jak benchmarki wydajności (np. Web Vitals) lub liczba błędów, dług techniczny jest często jakościowy i wymaga bardziej holistycznego podejścia do oceny. Posiadanie metodologii ilościowego określania długu technicznego ma kluczowe znaczenie dla świadomego podejmowania decyzji i ustalania priorytetów.

Narzędzia i techniki kwantyfikacji długu technicznego:

 • Narzędzia do analizy statycznej kodu: Narzędzia takie jak SonarQube, ESLint lub Stylelint mogą automatycznie wykrywać code smells, złożoność i naruszenia dobrych praktyk pisania kodu. Narzędzia te mogą zapewnić namacalną miarę niektórych aspektów długu technicznego.

 • Code Churn: Analiza churnu kodu, czyli częstotliwości, z jaką kod jest zmieniany lub poprawiany, może wskazać obszary bazy kodu, które są problematyczne i potencjalnie obciążone długiem technicznym.

 • Modele szacowania długu: Techniki takie jak metoda SQALE oferują systematyczne podejście do szacowania długu technicznego pod względem czasu i kosztów wymaganych do naprawienia zidentyfikowanych problemów w bazie kodu.

 • Pokrycie testami i wskaźniki jakości: Niskie pokrycie testami lub wysokie wskaźniki wykrywalności defektów mogą wskazywać na dług jakościowy. Narzędzia mierzące pokrycie kodu i skuteczność testów mogą zapewnić wgląd w ten obszar.

Praktycznym podejściem do zarządzania długiem technologicznym jest prowadzenie rejestru, czyli żywego dokumentu, który zawiera listę wszystkich zidentyfikowanych długów technologicznych wraz z ich szacowanym wpływem i proponowanymi strategiami łagodzenia. Rejestr ten może być regularnie przeglądany i aktualizowany, służąc jako plan działania dla wysiłków na rzecz redukcji zadłużenia technicznego.

Mierzenie i dokumentowanie długu technologicznego to tylko połowa sukcesu. Kluczowe znaczenie ma skuteczne komunikowanie tych wskaźników interesariuszom, szczególnie tym nietechnicznym. Wykazanie wpływu długu technicznego na jakość produktu, wydajność zespołu i wyniki finansowe może pomóc w uzyskaniu wsparcia dla inicjatyw redukcji długu technicznego.

Strategiczne zarządzanie długiem technicznym

Zarządzanie długiem technicznym to strategiczne przedsięwzięcie, które wymaga połączenia dalekowzroczności, dyscypliny i pragmatyzmu. Nie chodzi tylko o zmniejszenie zadłużenia, chodzi o zarządzanie nim w sposób zgodny z celami i harmonogramem projektu.

Taktyki krótkoterminowe:

 • Szybkie rozwiązania: Natychmiastowe naprawienie krytycznych problemów, które utrudniają funkcjonalność lub poważnie wpływają na doświadczenie użytkownika.
 • Refaktoryzacja sprintów: Przydzielanie konkretnych sprintów w celu rozwiązania problemów o wysokim priorytecie, zwłaszcza tych wpływających na bieżące prace rozwojowe.

Podejścia długoterminowe:

 • Refaktoryzacja przyrostowa: Stopniowe ulepszanie bazy kodu w ramach regularnych cykli rozwoju, często wykonywane wraz z rozwojem nowych funkcji.
 • Przegląd architektury: W przypadkach, gdy dług technologiczny jest głęboko zakorzeniony, konieczne może być kompleksowe przepisanie lub znaczące zmiany architektoniczne. Jest to długoterminowa strategia wymagająca znacznych inwestycji, ale może mieć kluczowe znaczenie dla trwałości projektu.

Skuteczne zarządzanie długiem technicznym nie polega na wyeliminowaniu całego długu, ale na ustaleniu jego priorytetów w oparciu o wpływ i pilność. W podejmowaniu takich decyzji pomocne mogą być ramy, takie jak analiza ryzyka w stosunku do kosztów lub metoda WSJF (Weighted Shortest Job First). Ramy te uwzględniają takie czynniki jak wpływ na wartość biznesową, ryzyko nierozwiązania długu i wysiłek wymagany do jego rozwiązania.

Plan działania

Stworzenie harmonogramu długu technicznego jest skutecznym sposobem planowania i śledzenia zarządzania długiem technicznym. Ten plan działania powinien być zgodny z ogólnym planem projektu i być wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do zmieniających się priorytetów. Służy jako strategiczne narzędzie do równoważenia rozwoju nowych funkcji z bieżącą konserwacją i redukcją zadłużenia.

Zarządzanie długiem technicznym nie leży wyłącznie w gestii architektów lub starszych programistów. Wymaga to wysiłku całego zespołu. Edukacja całego zespołu na temat znaczenia dobrych praktyk kodowania, regularnej refaktoryzacji i kosztów długu technicznego może wspierać kulturę, w której dług techniczny jest zarządzany jako integralna część procesu rozwoju.

Monitorowanie i dostosowywanie strategii

Strategie zarządzania długiem technicznym powinny być regularnie monitorowane i dostosowywane. Obejmuje to przegląd rejestru długu technicznego, ocenę wpływu wdrożonych strategii i dokonywanie niezbędnych korekt w odpowiedzi na nowe wyzwania lub zmiany w kierunku projektu. Tutaj też trzeba być Agile.

Zmiany kulturowe

Jak już wspominałem wcześniej, zarządzanie długiem technicznym jest nie tylko wyzwaniem technicznym, ale także kulturowym. Kultywowanie kultury organizacyjnej, która uznaje i aktywnie zarządza długiem technicznym, ma tutaj kluczowe znaczenie.

Wspieranie kultury świadomości i odpowiedzialności:

 • Otwarta komunikacja: Zachęcaj członków zespołu do otwartych dyskusji na temat długu technologicznego. Obejmuje to uznanie powstania długu technologicznego, zrozumienie jego konsekwencji i omówienie potencjalnych rozwiązań.

 • Edukacja i szkolenia: Regularnie edukuj członków zespołu na temat znaczenia jakości kodu, dobrych praktyk projektowych i długoterminowych skutków długu technicznego. Może się to odbywać poprzez warsztaty, sesje dzielenia się wiedzą, a nawet regularne spotkania twarzą w twarz (może być zdalnie) dotyczące przeglądu kodu (np. większych PR-ów z ostatniego tygodnia).

 • Promowanie nastawienia na jakość: Przesunięcie punktu ciężkości z dotrzymywania terminów na zachowanie równowagi między szybkością a jakością. Ta zmiana sposobu myślenia jest niezbędna do zminimalizowania akumulacji nowego długu technologicznego.

Rola przywództwa

Przywództwo odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu podejścia zespołu do długu technologicznego:

 • Leading by Example: Starsi programiści i architekci powinni modelować najlepsze praktyki w kodowaniu i projektowaniu, wykazując zaangażowanie w zarządzanie długiem technicznym.

 • Zapewnianie zasobów i wsparcia: Przywództwo powinno zapewnić, że zespół ma niezbędne zasoby, narzędzia i czas, aby skutecznie radzić sobie z długiem technicznym.

 • Nagradzanie dobrych praktyk: Uznawanie i nagradzanie członków zespołu, którzy przyczyniają się do zmniejszenia długu technicznego, czy to poprzez refaktoryzację, ulepszanie dokumentacji czy ulepszanie testów. Takie aktywności nazywamy działaniami w duchu The Boy Scout Rule, czyli Zostaw kod w lepszym stanie niż go zastałeś.

Codzienne zarządzanie długiem technicznym

Uczynienie zarządzania długiem technicznym częścią regularnego tryby pracy jest niezbędne, aby móc osiągać na tym polu sukcesy. Małe, na pierwszy rzut oka mało znaczące zmiany w dłuższej perspektywie zaczną działać jak procent składany i pozwolą nam uniknąć eskalacji długu technologicznego. W tym celu możemy wykorzystać takie praktyki, jak:

 • Włączenie do sprintów: Poświęcenie części każdego sprintu (np. 4h w każdy piątek) na zajęcie się długiem technicznym, zapewniając, że jest on traktowany jako regularna część procesu rozwoju.

 • Regularne przeglądy i audyty: Przeprowadzaj regularne audyty i przeglądy kodu skoncentrowane na identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemu długu technicznego.

 • Karty wyników: Wdrożenie regularnie aktualizowanych kart wyników, które obejmują wskaźniki długu technicznego, zapewniając, że zarządzanie długiem technicznym jest kluczowym wskaźnikiem wydajności dla zespołu, który również możemy monitorować.

Kultura pracy, która skutecznie zarządza długiem technicznym, jest bardziej odporna i elastyczna. Może szybciej reagować na zmiany rynkowe i postęp technologiczny, utrzymując przewagę konkurencyjną.

Dług techniczny i frontend

Znajdujemy się na blogu związanym mocno z frontendem, więc nie mogłem pominąć tego rozdziału. Zarządzanie długiem technicznym w rozwoju frontendu wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami, odzwierciedlającymi szybko ewoluujący charakter tej technologii i oczekiwania użytkowników. Wizualne i interaktywne aspekty aplikacji sprawiają, że dług techniczny nie jest tylko kwestią kodu, ale także dotyczy doświadczenia użytkowników.

A co sprawia nam najwięcej problemów?

 • Zarządzanie zależnościami: Ekosystem frontendowy jest pełen bibliotek i frameworków, a zarządzanie zależnościami może stać się znaczącym źródłem długu technicznego. Przestarzałe biblioteki, sprzeczne wersje i rozdęte zależności mogą utrudniać wydajność i łatwość konserwacji.

 • Starszy kod i frameworki: Technologie frontendowe szybko ewoluują, często pozostawiając po sobie starszy kod i frameworki. Ten starszy dług technologiczny może ograniczać zdolność do wdrażania nowoczesnych funkcji i utrzymywania wysokich standardów wydajności i użyteczności.

 • Niespójności UI i dług projektowy: Niespójności w projektowaniu UI i UX nie tylko wpływają na dobre wrażenia użytkownika, ale także przyczyniają się do długu technologicznego. Obejmuje to takie kwestie, jak brak responsywności (RWD), niespójne elementy interfejsu użytkownika i słaba dostępność.

Zarządzanie długiem technicznym frontendu:

 • Refaktoryzacja dla nowoczesnych frameworków: Regularnie refaktoryzuj kod, aby wykorzystać zalety nowoczesnych frameworków. Obejmuje to wdrażanie nowych funkcji, optymalizację wydajności i zapewnienie łatwości konserwacji kodu.

 • Optymalizacja narzędzi kompilacji / budowania: Efektywne wykorzystanie narzędzi takich jak Webpack lub Vite ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Optymalizacja procesu budowania aplikacji może znacznie zmniejszyć dług technologiczny poprzez skrócenie czasu ładowania, zmniejszenie rozmiarów pakietów i poprawa SEO.

 • Rozwój oparty na komponentach: Przyjęcie podejścia opartego na komponentach, takiego jak użycie komponentów React lub web components, może zmniejszyć dług techniczny poprzez promowanie możliwości ponownego użycia, spójności i łatwiejszego testowania.

 • Regularne audyty i aktualizacje: Przeprowadzaj regularne audyty zależności i frameworków, aby upewnić się, że są one aktualne i skutecznie zaspokajają potrzeby projektu.

W rozwoju frontendu często występuje nacisk na przyjęcie najnowszych technologii i trendów. Podczas gdy innowacyjność jest kluczowa, równie ważne jest zrównoważenie jej ze stabilnością i łatwością konserwacji, aby zapobiec gromadzeniu się długu technologicznego. Decyzje o przyjęciu nowych technologii powinny uwzględniać długoterminowe konsekwencje dla bazy kodu i zdolności zespołu do jej utrzymania. Decyzje te nie powinny być podejmowane na podstawie hype'u, ale na podstawie rzeczywistych potrzeb projektu.

Ścisła współpraca między projektantami UI/UX i programistami jest niezbędna w zarządzaniu długiem technicznym związanym z UI. Zapewnienie, że decyzje projektowe są wykonalne i możliwe do utrzymania z perspektywy developmentu, może zapobiec znacznej ilości długu technicznego.

Sprint długu technicznego

Sprinty długu technicznego to skoncentrowane wysiłki mające na celu zajęcie się i zmniejszenie długu technicznego w ramach projektu. W przeciwieństwie do zwykłych sprintów programistycznych, które koncentrują się głównie na nowych funkcjach lub poprawkach błędów, sprinty długu technicznego są poświęcone poprawie kondycji i łatwości konserwacji bazy kodu. Sprinty takie mogą mocno nam pomóc w zarządzaniu nagromadzonym długiem technicznym, zwłaszcza w złożonych projektach.

Planowanie sprintów związanych z długiem technicznym:

 • Identyfikacja kluczowych obszarów: Zacznij od zidentyfikowania najbardziej palących kwestii związanych z długiem technicznym. Skorzystaj z rejestru długu technicznego (lub spisanych gdzieś notatek) i danych wejściowych zespołu, aby nadać priorytet zadaniom w oparciu o ich pilność i wpływ na aplikację.

 • Ustalenie jasnych celów: Zdefiniuj konkretne, osiągalne cele dla sprintu. Może to być refaktoryzacja konkretnego modułu, aktualizacja zależności lub poprawa pokrycia testami.

 • Przydzielenie czasu i zasobów: Sprinty związane z długiem technicznym wymagają dedykowanego czasu i zasobów. Upewnij się, że zespół nie jest jednocześnie odpowiedzialny za rozwój funkcji, aby uniknąć podziału uwagi.

Realizacja sprintów związanych z długiem technicznym

 • Podejście oparte na współpracy: Zachęcaj zespół do współpracy, ponieważ różne perspektywy mogą oferować innowacyjne rozwiązania złożonych problemów związanych z długiem.

 • Utrzymywanie koncentracji: Utrzymuj zespół skupiony na celach sprintu. Unikaj pokusy dodawania nowych funkcji lub rozszerzania zakresu poza zidentyfikowany dług techniczny.

 • Regularne kontrole: Przeprowadzaj codzienne stand-upy lub regularne spotkania w celu śledzenia postępów i rozwiązywania wszelkich wyzwań pojawiających się w trakcie sprintu.

Po zakończeniu sprintu przeprowadź sesję przeglądową, aby ocenić, co zostało osiągnięte i co można poprawić. Omów wpływ sprintu na ogólną kondycję projektu i zaplanuj przyszłe sprinty związane z długiem technicznym na podstawie tych spostrzeżeń.

Równoważenie sprintów

Chociaż sprinty związane z długiem technicznym są ważne, powinny być zrównoważone regularnymi cyklami rozwoju. Nadmierne skupienie się na długu technicznym może prowadzić do opóźnień w wydawaniu funkcji lub spełnianiu wymagań rynku. Osiągnięcie właściwej równowagi jest kluczem do zrównoważonego rozwoju projektu. My jako programiści kochamy programować i refaktorować, ale musimy pamiętać, że naszym celem jest dostarczenie wartości biznesowej.

Wykorzystaj wnioski ze sprintów związanych z długiem technicznym, aby udoskonalić przyszłe praktyki rozwojowe. Może to obejmować lepsze planowanie, skuteczniejsze standardy programowania lub ulepszone praktyki dokumentacyjne, aby zapobiec ponownemu gromadzeniu się podobnego długu technicznego.

Środki zapobiegawcze

Zapobieganie gromadzeniu się nowego długu technicznego jest równie ważne, jak zarządzanie istniejącym długiem, zwłaszcza w kontekście rozwoju frontendu, gdzie technologie i praktyki bardzo szybko ewoluują. Wdrożenie środków zapobiegawczych i przestrzeganie najlepszych praktyk może znacznie zmniejszyć przyszłe obciążenie długiem technicznym.

Przyjęcie solidnych standardów i praktyk:

 • Spójne standardy pisania kodu: Ustanowienie i egzekwowanie spójnych konwencji kodowania w całym zespole. Narzędzia takie jak Prettier lub ESLint dla JavaScript mogą zautomatyzować i egzekwować te standardy.

 • Przeglądy kodu: Regularne przeglądy kodu są niezbędne do utrzymania jego jakości. Dają one możliwość wczesnego wychwycenia potencjalnych problemów związanych z długiem technicznym i zapewniają przestrzeganie najlepszych praktyk. Pilnujmy więc, aby PR-y nie były zatwierdzane bez odpowiedniego przeglądu.

Podkreślanie jakości w projektowaniu i architekturze:

 • Przemyślane decyzje architektoniczne: Podejmuj decyzje architektoniczne z myślą zarówno o bieżących potrzebach, jak i przyszłej skalowalności. Unikaj nadmiernej inżynierii, ale projektuj systemy, które mogą dostosowywać się do zmian.

 • Wzorce projektowe i najlepsze praktyki: Korzystaj z ustalonych wzorców projektowych i najlepszych praktyk, które z czasem zmniejszają dług technologiczny.

Inwestowanie w dokumentację i dzielenie się wiedzą

 • Kompleksowa dokumentacja: Utrzymywanie przejrzystej i zaktualizowanej dokumentacji dla bazy kodu, interfejsów API i architektury. Ta praktyka jest niezbędna dla nowych członków zespołu i zmniejsza ryzyko nieporozumień i błędów.

 • Sesje dzielenia się wiedzą: Regularnie zaplanowane sesje dzielenia się wiedzą mogą pomóc w rozpowszechnianiu najlepszych praktyk i wniosków wyciągniętych z poprzednich projektów, przyczyniając się do wspólnego zrozumienia, jak zapobiegać długowi technicznemu. Są to również świetne okazje do integracji zespołu.

Wdrażanie testów automatycznych:

 • Test-Driven Development (TDD): Wdrożenie TDD może znacząco poprawić jakość kodu i czasami również zmniejszyć dług technologiczny. Pisanie testów przed kodem zapewnia, że nowe funkcje są tworzone z myślą o testowaniu, co prowadzi do lepszego jakościowo i łatwego w utrzymaniu kodu.

 • Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie (CI/CD): Integracja zautomatyzowanych testów z pętlą CI/CD zapewnia częste i spójne uruchamianie testów, wyłapując błędy na wczesnym etapie cyklu rozwoju. Starajmy się ją uruchamiać tak często, jak tylko budżet nam na to pozwala.

Wspieranie kultury ciągłego doskonalenia, w której zespół zawsze szuka sposobów na poprawę jakości kodu i wydajności, ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania długowi technicznemu. Zachęcaj członków zespołu do bycia na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami do regularnej oceny i ulepszania swoich codziennych praktyk.

Agile

W metodologiach Agile, w których nacisk kładziony jest na szybką iterację i zdolność adaptacji, zarządzanie długiem technicznym może być szczególnie trudne. Zespoły agileowe często muszą równoważyć potrzebę szybkich dostaw aplikacji z długoterminową kondycją bazy kodu. Integracja zarządzania długiem technicznym z procesami Agile jest niezbędna do utrzymania tej równowagi.

Uwzględnianie długu technicznego w praktykach Agile:

 • Zarządzanie backlogiem: Uwzględnienie elementów długu technicznego w backlogu, zapewniając, że są one traktowane priorytetowo obok nowych funkcji i poprawek błędów. Taka widoczność pomaga w uznaniu długu technicznego za uzasadnioną część obciążenia pracą programistyczną.

 • Planowanie sprintów: Przydziel część każdego sprintu na zajęcie się długiem technicznym. Może to mieć formę konkretnych zadań związanych z długiem technicznym lub przydzielenia czasu na refaktoryzację w ramach zadań związanych z rozwojem funkcji.

 • Retrospektywy: Wykorzystaj retrospektywy do omówienia wpływu długu technicznego na produktywność zespołu i jakość produktu. Ta regularna refleksja może pomóc w zidentyfikowaniu obszarów, w których można ulepszyć środki zapobiegawcze.

DevOps

W DevOps, gdzie nacisk kładzie się na ciągłe dostarczanie i integrację, zarządzanie długiem technicznym jest integralną częścią utrzymania płynnego i wydajnego cyklu życia aplikacji.

 • Zautomatyzowane testowanie i ciągła integracja (CI): Wdrożenie solidnych zautomatyzowanych testów w pętli CI w celu wychwycenia i zapobiegania eskalacji długu technicznego. Zapewnienie jakości kodu przed jego scaleniem z główną gałęzią ma tutaj niebotyczne znaczenie.

 • Monitorowanie i wskaźniki wydajności: Używaj narzędzi monitorujących do śledzenia wskaźników wydajności. Spadki wydajności mogą być wskaźnikami bazowego długu technicznego, którym należy się zająć.

 • Infrastruktura jako kod (IaC): Przyjęcie praktyk IaC może pomóc w zarządzaniu długiem technicznym związanym z wdrażaniem i konfiguracją infrastruktury, zapewniając spójność i redukując błędy ręczne.

Zarówno Agile, jak i DevOps kładą nacisk na szybkość i wydajność, ale nie powinno się to odbywać kosztem długoterminowej kondycji bazy naszego kodu. Zrównoważone podejście do zarządzania długiem technicznym obejmuje uczynienie go regularną częścią cyklu rozwoju i wdrażania, zapewniając, że dążenie do szybkiego dostarczania nie prowadzi do niezrównoważonego poziomu długu technicznego.

Wykorzystanie automatyzacji

W szybko zmieniającym się świecie IT, wykorzystanie automatyzacji jest kluczem do skutecznego zarządzania i redukcji długu technicznego. Automatyzacja może usprawnić procesy, zmniejszyć liczbę błędów ręcznych i zapewnić spójne stosowanie najlepszych praktyk, znacząco przyczyniając się do zmniejszenia długu technicznego.

Zautomatyzowane testowanie - kamień węgielny redukcji długu technicznego:

 • Testy jednostkowe: Zautomatyzowane testy jednostkowe są niezbędne do zapewnienia, że poszczególne komponenty działają zgodnie z oczekiwaniami. Zapewniają one siatkę bezpieczeństwa dla refaktoryzacji, umożliwiając programistom wprowadzanie zmian bez obaw o regresję.

 • Testy integracyjne i E2E: Poza testami jednostkowymi, zautomatyzowane testy integracyjne i end-to-end sprawdzają, czy różne części aplikacji współpracują ze sobą poprawnie i czy cały system zachowuje się zgodnie z zamierzeniami.

 • Analiza pokrycia testami: Narzędzia mierzące pokrycie testami mogą wskazać obszary bazy kodu, które są niedostatecznie przetestowane, pomagając zidentyfikować potencjalne punkty zapalne długu technicznego.

 • Boty do przeglądu kodu: Zautomatyzowane boty do przeglądu kodu (często oparte już na AI) mogą zapewniać wstępne przeglądy pull requestów, podkreślając potencjalne problemy przed przeglądem przez człowieka. Nie tylko przyspiesza to proces przeglądu, ale także zapewnia spójne stosowanie standardów kodowania.

Sztuka równoważenia długu technicznego

Kończąc naszą analizę zarządzania długiem technicznym, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że dług techniczny nie jest problemem, który należy wyeliminować, ale wyzwaniem, którym należy zarządzać. Sztuka równoważenia długu technicznego polega na zrozumieniu jego zawiłości, rozpoznaniu jego wpływu i strategicznym zajęciu się nim w celu utrzymania zdrowej i zrównoważonej bazy kodu.

Kluczowe strategie skutecznego zarządzania długiem technicznym:

 • Proaktywna identyfikacja i pomiar: Regularne identyfikowanie i mierzenie długu technicznego zapewnia, że nie rośnie on bez kontroli. Narzędzia i techniki omówione wcześniej odgrywają kluczową rolę w tym procesie.

 • Planowanie strategiczne i ustalanie priorytetów: Priorytetyzacja długu technologicznego w oparciu o jego wpływ i cele projektu ma kluczowe znaczenie. Równoważenie redukcji długu technicznego z rozwojem funkcji i innymi wymaganiami projektu to umiejętność, która przychodzi wraz z doświadczeniem.

 • Zmiana kulturowa w kierunku jakości i świadomości: Kultywowanie kultury, która ceni jakość kodu i jest świadoma konsekwencji długu technicznego, ma fundamentalne znaczenie. Wymaga to zaangażowania i poświęcenia ze strony każdego członka zespołu, nie tylko starszych programistów i architektów.

 • Wykorzystanie automatyzacji i najlepszych praktyk: Automatyzacja testów, przeglądów kodu i procesów wdrażania znacząco pomaga w zarządzaniu długiem technicznym. Przestrzeganie najlepszych praktyk w programowaniu, architekturze i projektowaniu ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania.

Krajobraz tworzenia oprogramowania, zwłaszcza frontendu, stale ewoluuje. Pojawiają się nowe frameworki, narzędzia i praktyki, oferując nowe rozwiązania, a czasem nowe wyzwania. Bycie na bieżąco i dostosowywanie się jest kluczem do skutecznego zarządzania nieuniknionym długiem technicznym w tym zmieniającym się środowisku.

Ciągła podróż

Zarządzanie długiem technologicznym to ciągła podróż, a nie cel. Wymaga ciągłej czujności, strategicznych działań oraz zaangażowania w naukę i doskonalenie. Opanowując sztukę równoważenia długu technologicznego, architekci i starsi programiści mogą zapewnić, że ich projekty nie tylko odniosą sukces w krótkim okresie, ale także będą zrównoważone i elastyczne w dłuższej perspektywie.

Masz uwagi lub sugestie do tego wpisu?

discord iconPrzejdź na Discord